ความสำคัญของจรรยาบรรณที่มีผลต่อการเล่นกีฬา

จรรยาบรรณจะมีความหมายว่าความสำนึกในแต่ละบุคคลในการรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมของตนเองในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี และต้องแสวงหาความเหมาะสมในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดลักษณะในการเล่นมีความเหมาะสมกับร่างกายของตนเองหรือไม่จะนำชีวิตไปสู่ความสุขได้หรือไม่ในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆและมีกฎเกณฑ์ในการเล่นที่ชัดเจนว่าสิ่งใดผิดและถูกในระหว่างการเล่นกีฬา และสิ่งใดที่ไม่ควรปฏิบัติหรือสิ่งใดที่ควรปฏิบัติ จากนั้นกฎและกติกาก็มีการเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะต้องระบุความถูกผิดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนซึ่งจะมีผลมาบังคับใช้สิ่งนั้นคือกฏและกติกาที่ใช้ในการเล่นทั้งรูปแบบในการเล่นรวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการเล่นจะมีการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นของกีฬาแต่ละชนิด

ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าจรรยาบรรณหรือหลักเกณฑ์ในการเล่นซึ่งจะมีการกำหนดไว้ รวมถึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นทีมก็สามารถเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคม การเล่นกีฬาแต่ละชนิดที่อยู่ในกฎเกณฑ์หรือกติกาที่กีฬาแต่ละชนิดนั้นได้กำหนดไว้ก็เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ การเล่นกีฬาแต่ละชนิดนั้นเกิดความสนุกสนามและมีความสุขในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ

จึงเปรียบเสมือนการการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันนั้นเองการเล่นกีฬาแต่ละต้องมีจรรยาบรรณอยู่เสมอเพราะจะทำให้เล่นกีฬาในแต่ละชนิดมีความสุขและไม่อยู่เหนือของกฎเกณฑ์หรือกติกาซึ่งจะช่วยให้เป็นการฝึกตนเองในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

Scroll to Top